Nabór wniosków do projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nabór wniosków do projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Powiat wrocławski, Powiat m. Wrocław/Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu realizuje projekt niekonkurencyjny „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie wrocławskim  oraz powiecie m. Wrocław”  współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS (EFS+) w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, Priorytet 7  Fundusze Europejskie na rzecz rynku pracy i włączenia społecznego na Dolnym Śląsku, Działanie 7.1  Aktywizacja osób na rynku pracy, Typ 7.1 A  Projekty Powiatowych Urzędów Pracy 

Całkowita wartość projektu  –  22 803 656,45 zł
Dofinansowanie ze środków EFS+  –  15 962 559,51 zł

Okres realizacji projektu: 01.01.2023 r. – 31.12.2024 r.
Grupę docelową wsparcia, do której skierowany jest Projekt stanowią  osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie
Pracy we Wrocławiu zamieszkałe w powiecie wrocławskim, powiecie m. Wrocław, w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w szczególności:

a) znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. kobiety, osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach;
b) osoby młode w wieku 18-29 lat, zwłaszcza: z grupy NEET*.

Wsparcie dla osób młodych, w wieku 18-29 lat będzie udzielane w projekcie zgodnie ze standardami określonymi w Planie realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce (GdM) tzn. w ciągu 4 miesięcy osobom młodym zostanie zapewniona wysokiej jakości oferta zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu. Przy czym, okres 4 miesięcy, w ciągu którego należy udzielić wsparcia osobom młodym w wieku 18-29 lat liczony będzie od dnia przystąpienia do projektu.

Udział w projekcie osób w wieku 18-29 lat zostanie poprzedzony ich oceną umiejętności cyfrowych. Możliwość skorzystania z form wsparcia oferowanych przez Urząd w ramach projektu zależeć będzie od wyników testu umiejętności cyfrowych.

Formy wsparcia realizowane w ramach projektu – zgodne z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r.:
  • poradnictwo zawodowe/pośrednictwo pracy
  • staże
  • szkolenia
  • prace interwencyjne
  • wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy
  • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
  • bony na zasiedlenie
Cel projektu  – przeprowadzenie działań mających na celu poprawę dostępu do zatrudnienia /aktywizację zawodową wśród 1 209 osób bezrobotnych (602 kobiety i 607 mężczyzn).
Rezultat Projektu – uzyskanie przez uczestników projektu kwalifikacji/kompetencji min. 4 osoby i podjęcie zatrudnienia przez min. 295 osób.
Projekt realizowany jest zgodnie z zasadami równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, zasadą równości szans kobiet  i mężczyzn, zasadą zrównoważonego rozwoju, Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej oraz Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych.
*Osoba  z kategorii NEET: osoba w wieku 18-29 lat, która spełnia łącznie trzy następujące warunki:
  1. nie pracuje – tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo,
  2. nie kształci się – tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym albo zaniedbuje obowiązek szkolny lub nauki,
  3. nie szkoli się – tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy; w procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, należy zweryfikować czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni.
Obecnie prowadzimy otwartą/ciągłą rekrutację wyżej wymienionych osób na następujące formy wsparcia:STAŻE
Informacja
Budynek A, Dział Rozwoju Zawodowego, IV piętro pokój 414,  tel. 71 77 01 747, 71 77 01 762, 71 77 01 758, 71 77 01 759, 71 77 01 756

SZKOLENIA
Informacja
Budynek A, IV piętro, pokój 413, tel. 71 77 01 686, 71 77 01 682, 71 77 01 617

JEDNORAZOWE ŚRODKI NA PODJĘCIE DZIAŁANOŚCI GOSPODARCZEJ
Informacja o jednorazowych środkach na podjęcie działalności gospodarczej
Budynek A, III piętro, pokoje: 302, 303, 304, 316 H
tel. 71 77 01 623, 71 77 01 612, 71 77 01 625, 71 77 01 639, 71 77 01 728, 71 77 01 729, 71 77 01 731, 71 77 01 732, 71 77 01 733, 71 77 01 734, 71 77 01 735

WYPOSAŻENIE LUB DOPOSAŻENIE STANOWISKA PRACY
Informacja na temat wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
Budynek A, IV piętro, pokój 403,  tel. 71 77 01 751, 71 77 01 642, 71 77 01 653

ZATRUDNIENIE SUBSYDIOWANE
Informacja na temat prac interwencyjnych
Budynek A, IV piętro, pokój 412, tel. 71 77 01 774, 71 77 01 644, 71 77 01 764

BONY NA ZASIEDLENIE
Informacja na temat bonów na zasiedlenie
Budynek A, IV piętro, pokój 412, tel.71 77 01 685
Serdecznie zapraszamy osoby bezrobotne i pracodawców do aktywnego uczestnictwa w projekcie
_______________________________________________________________________________________________
Prosimy o zapoznanie się z niniejszymi informacjami
Uczestnicy projektu mają możliwość pisemnego zgłaszania do Instytucji Pośredniczącej, tj. Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, 58-306 Wałbrzych, ul. Ogrodowa 5B, podejrzenia o niezgodności Projektu lub działań Beneficjenta z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych sporządzoną w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. oraz Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej z dnia 26  października 2012r.
 oraz
Podmioty uczestniczące w Projekcie mają możliwość zgłoszenia Instytucji Pośredniczącej tj. Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, 58-306 Wałbrzych, ul. Ogrodowa 5B m.in. za pomocą anonimowego formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej: http://www.dwup.pl/kontakt/formularz.html, informacji o możliwości wystąpienia nadużycia finansowego, w tym konfliktu interesów lub korupcji.

Related Articles

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Prosimy o przeczytanie poniższej treści.

Wykryliśmy, że używasz AdBlock Plus lub podobnego programu do ukrywania reklam.

Na naszej stronie nie używamy żadnych irytujących reklam ani wyskakujących okien.

Reklamy na tej stronie służą do zapewnienia jej funkcjonalności i możliwości opłacenia wszystkich usług.

Prosimy dodać www.wroclawinfo.com do białej listy swojego programu blokującego reklamy by móc dalej przeglądać treści na naszej stronie.